Binlerce yıllık geleneğe sahip olan avukatlık mesleğine ve çatı meslek örgütümüz olan barolara yönelik uygulanan siyasi baskı son zamanlarda iyice artmıştır. Alternatif baro yaratılması başta olmak üzere gelinen süreçte avukatların savunma hakları dahi ellerinden alınmak istenilmekte, bir çok meslektaşımız hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutulmakdır.

Türkiye’nin en büyük ikinci barosu olan Ankara Barosu da yaşanan bu hukuksuzluklara karşı inisiyatif alarak, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde öncü ve aktif bir rol alması gerekirken mevcut yapısıyla geleceğe yönelik bir vizyon ortaya koymaktan uzaktır. Oysa ki, Ankara Barosu 18.500 üyesi ile hiç bir kişi, kurum ve kuruluşun yönlendirmeye cesaret dahi edemeyeceği çok büyük ve güçlü bir yapıdır. Gerek yönetimi, gerekse uygulamaları ve projeleriyle açık, şeffaf, yönlendirici ve belirleyici olmak zorundadır.

Bizleri Doğrudan Demokrasi Hareketi altında buluşturan ve birleştiren de bu zorunluluktur.

21. Yüzyılda demokrasiyi sağlayacak kurumların (siyasi partiler, odalar, barolar vb) yönetimlerini temsilciler, delegeler aracılığı ile belirleme usulü artık ilkel kalmıştır.

Lokal alanda hayata geçirilecek çağdaş seçim yöntemleri; demokrasi ile yönetilme iradesinde olduğunu iddia eden ülkelerin, idari ve siyasi açıdan olduğu kadar; yaşamın her alanında halkın tercihlerinin artık tek merkezden ve merkeze devredilen iradeden değil, bizzat halka ait iradenin doğrudan hayata geçmesi için örnek olacaktır.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve teknolojik koşullar ‘doğrudan demokrasinin’ hayata geçirilmesini sağlayacak yöntemleri ayağımıza getirmiştir.

Doğrudan demokrasi; yönetim ile karar vericiler arasında hiçbir aracı, temsilci, kişi veya kurum bulunmadan, tamamen eşit oy ve haklara sahip yurttaşların tercihte bulunmasına imkan sağlayan, kişinin, kişilerin hakları konusunda doğrudan karar vermesini mümkün kılan usule ulaşmayı hedefleyen bir anlayıştır.

Doğrudan demokrasi hedefini Başkentten, Türkiye’ye ve dünyaya taşımak için ilk lokal atılımı 2020 Ankara Barosu seçimlerinden başlatabilir; dünyaya halkın iradesine mahkum çoğulcu demokrasiyi öğretebiliriz!..

Ankara Barosu örneği ile; demokrasinin seçme hakkını, bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş biçimde kullanılarak, her avukatın ‘elektronik imza’ yöntemi ile oy kullanmasını, sonrasında seçilmiş icracıların alması gereken kararlarda aynı usulün uygulanması ile yönetime daha fazla katkı sağlaması yönetimin de daha etkin olması mümkün kılınabilir.

Avukatların tamamının tercih ve taleplerinin yönetime yansıdığı, hakların korunduğu, gerçek iradenin esas alındığı, “Doğrudan Demokrasi Hareketi” çatısı altında birleşmeye davet ediyorum.

“Demokrasiyi demokratikleştireceğiz”.

Doğrudan Demokrasi Hareketi (DDH) Ankara Barosunu hak ettiği saygınlığa ve etkinliğe tekrar kavuşturmak, değişimi Ankara Barosundan başlatıp, önce Türkiye Barolar Birliğine sonra da tüm Türkiye’de gerçekleştirmek için hiç bir şahsi çıkar ve menfaat beklemeksizin bir araya gelmiş avukatların oluşturduğu bir taban harekettir.

Baronun teknolojik alt yapısı yenilenip, güncellenip, geliştirilerek, baroya kayıtlı tüm üyelerin sisteme entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece siyasi görüşü, yaşam tarzı , kişisel yaşam tercihleri ne olursa olsun Ankara Barosuna kayıtlı her avukat sistemde aktif olarak yer alarak, karar alma mekamizmasında tercihlerini ve görüşlerini belirtme imkanı elde etmiş olacaktır.

Ankara Barosuna kayıtlı tüm meslektaşlarımızın katılımcı demokrasiye geçişi sağlanarak, karar alma süreci ve gündemin belirlenmesi tüm avukatların ortak görüşü ile gerçekleştirilecektir. Böylece hangi görüşten hangi düşünceden olursa olsun her meslektaşım ortak karar alma sürecinde aktif rol alabilecek, barosunun yeni dönemde alacağı tüm kararlar tamamamen şeffaf, katılımcı ve ortak akılın egemen olacağı doğrudan demokrasi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Alınacak her karar (yasal ve gizli olması gereken kararlar dışında ) üyelere sorulacaktır.Üyeler tercihlerini e-imza yöntemiyle sisteme bildirecek, böylece her hangi bir konu veya gündem maddesi üyelerin çoğunluk kararına göre, kararın menfi yada müspet olması sonucuna göre baronun alacağı karar şekillenecektir.
Sistem ve alt yapı doğru ve zamanında kurulduktan sonra Doğrudan Demokrasi Hareketi grubunun Yönetim kurulu adeta bir sekreterya gibi çoğunluğun tercih ve kararlarına göre hareket edecek, gündemdeki konular , sisteme kayıtlı 18.500 avukatı tarafından oylanacak ve karara bağlanacaktır.
Doğrudan Demokrasi Hareketini Ankara barosunun denetleme ve disiplin kurullarına aday çıkarmayacak, bu kurullarda görev alacak üyelerin tamamının muhalif grupların önerdiği isimlerden oluşmasını sağlayarak saydam ve şeffaf bir yönetim örneği sergileyecektir.
Doğrudan Demokrasi Hareketinin amacı yapacağı projelerle sadece Ankara Barosunu değil, tüm sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve hatta siyasi partilere bir gelecek vizyonu sunmaktır.

Demokrasi başta olmak üzere,
• Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine koşulsuz bağlı,
• Laik, çağdaş ve sosyal hukuk devletinin temel ilkelerini benimsemiş,
• Ükenin ve milletin bütünlüğünü yaşam felsefesi edinmiş,
• Hukukun üstünlüğünü esas alan ve başka hiç bir güce boyun eğmeyen,
• Bilimi teknolojiyi kullanarak toplumun tüm katmanlarına hem örnek teşkil edecek hem de yol gösterici olmak için emek veren,
• Avukatlık mesleğinin ve Ankara Barosunun onurunu ve saygınlığını korumanın, yüceltmenin değerini bilen,
• Yaşamın her alanında olmasını istediğimiz tam demokrasi ve liyakatı esas alan,
• Bireysel değil, toplumsal değerlerin egemenliğine inanan,
• İnsanların doğal ve şahsi özgürlük alanları olan dil, din ırk, mezhep, inanç , cinsiyet ve kılık kıyafet tercihleri ile ilgili haklarını sonuna kadar savunarak ortak akıl ve pozitif düşünceye hizmet etmek isteyen,
• Çağın gereklerine uygun, yeniliğe, gelişime ve değişime açık tüm meslektaşlarımı
DOĞRUDAN DEMOKRASİ HAREKETİ çatısı altında birleşmeye çağırıyorum…

“NİSPİ,
KISMİ,
YARIM YAMALAK DEĞİL,
TAM DEMOKRASİ”

 

ÇALIŞMA EKİBİMİZ

Av. Nihad Karslı
Av. Nihad Karslı
Av. Fatih Algül
Av. Fatih Algül
Av. Ömer Lütfü Avşar
Av. Ömer Lütfü Avşar
Av. Buğcan Çankaya
Av. Buğcan Çankaya
Av. Adnan Babür Gündüz
Av. Adnan Babür Gündüz
Av. Ahmet Sencer Önal
Av. Ahmet Sencer Önal
Av. Emre Önder
Av. Emre Önder
Av. Hakan Örücü
Av. Hakan Örücü
Av. Berfu Özcan
Av. Berfu Özcan
Av. Derya Külük
Av. Derya Külük
Av. Burak Ülker
Av. Burak Ülker
Av. Ganican Emin Yılmaz
Av. Ganican Emin Yılmaz